Algemene voorwaarden Mamalou Trends
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u als inschrijver hierna te noemen als standhouder en Mamalou Trends, hierna te noemen als MT, gevestigd te Harkema. Fairs, markten, beurzen of andere gelegenheden worden hierna `evenement` genoemd.
1. Aan druk- of typefouten kunnen bij MT geen rechten worden ontleend. Datzelfde geldt voor niet ontvangen inschrijvingen. Op uw aanmelding krijgt u zo spoedig mogelijk een inschrijfformulier of afwijzing. Onvolledig ingevulde inschrijvingen, waarbij verplichte velden niet ingevuld zijn, worden niet in behandeling genomen. U bent pas ingeschreven wanneer u daarvoor een schriftelijke bevestiging per mail of post ontvangen heeft met recht op een bedenktijd van 14 dagen na deze bevestiging. Uw annulering kan per email, of de annulering aangetekend per post en is geldig na bevestiging MT.
2. Een kraam is 4 m. lang en 0.80 m. diep en voorzien van een dekzeil. Het uitbouwen naast een kraam is verboden, indien vooraf geen extra grondplek gereserveerd is. Een grond plaats is 4m. lang en 2m. diep. Uitbouw van kramen en grondplaatsen in de breedte en de diepte is zonder toestemming niet toegestaan. Uitzondering hierin kan alleen gemaakt worden indien deze geen belemmering vormt voor de doorstroom van het publiek of ergernis bij uw naaste standhouders en na overleg met MT. Op laste van MT, of de brandweer kan de inschrijver gelast worden de kraam of grond plaats af te breken, wanneer de situatie dat ter plekke vereist. Eventuele gevolgen zijn voor rekening van de standhouder.
3. Branchebescherming: aangeboden artikelen moeten geheel in overeenstemming zijn met de opgegeven branche en vermelding op uw inschrijving. Bij afwijking hiervan kan MT de standhouder een verkoopverbod opleggen. Er is geen sprake van restitutie van het inschrijfbedrag of enige vergoeding in welke vorm dan ook wat betreft inkomstenderving of kosten.
4. Gebruik van kacheltjes of andere verwarmingselementen en koffiezetapparaten, waterkokers en in de kraam / grond plaats zijn niet toegestaan. Omtrent het gebruik eventueel van stroom zijn de standhouders gehouden te voldoen aan de van overheidswege uitgevaardigde veiligheidsvoorschriften. Tevens zijn de desbetreffende standhouders verplicht altijd de brandpreventie in acht te nemen. Aanvullende restricties van overheden dienen opgevolgd te worden.
5. Indien met twee of meer standhouders gezamenlijk een overeenkomst wordt gesloten, is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst, volgens de voorwaarden van MT en MT dient daarvan altijd op de hoogte gesteld te worden.
6.Ieder is zelf aansprakelijk voor schade aan gebouwen, goederen of personen en dienen ook de algemene voorwaarden van de hiervoor een verzekering af te sluiten. Een ongeluk of beschadiging aan het eigendom aan / of met derden dient u te melden bij MT. U dient te allen tijde de aanwijzingen van MT of overheidsdiensten op te volgen. Elke deelnemende partij wordt geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar goede doen en laten. Het niet houden aan de voorwaarden of voorschriften geeft MT het recht zonder verdere uitleg te weigeren of te verwijderen van het evenement. Voor onkosten of inkomstenderving met betrekking op dit artikel kan MT niet aansprakelijk worden gesteld.
7. MT behoudt het recht om de uitvoering van een overeenkomst voor één of meerdere evenementen ontbonden te verklaren indien:
– de inschrijver zonder opgaaf van deugdelijke reden niet op een evenement verschijnt.
– de standhouders zijn financiële verplichting voorafgaand aan het evenement niet heeft voldaan.
8. Wanneer er sprake is van overmacht van buitenaf, bijvoorbeeld door extreem weer, of een speciale verordening van de overheid, politie of brandweer, kan het zijn dat een evenement moet worden afgelast. Dit kan bepaald worden wanneer het gezien de omstandigheden, onverantwoord is ten opzichte van de veiligheid van mensen en materiaal om het evenement plaats te laten vinden. MT kan dan de overeenkomst voor het bepaalde evenement opschorten, dan wel ontbinden. MT verplicht zich iedere standhouder daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Bij opschorting van een evenement, kunt u 100 % van het inschrijfgeld terug ontvangen, mits u als bewijsvoering een deugdelijke schriftelijke bevestiging kunt aantonen, van een ander evenement waarvoor u zich al ingeschreven had en wat gelijk valt met de alternatieve datum van het uitgestelde evenement. Bij het ontbinden van een overeenkomst door overmacht van een bepaald evenement, zal MT het inschrijfgeld 50% terugbetalen. Voor schade, kosten, of inkomstenderving met betrekking op dit artikel kan MT niet aansprakelijk worden gesteld.
9. Indien blijkt dat er zich voor een evenement te weinig standhouders hebben aangemeld kan MT tot 7 dagen voor aanvang besluiten het desbetreffende evenement af te gelasten. In dat geval heeft u recht op 100% terugbetaling van uw standgeld. U kunt MT nimmer verplichten tot het betalen van omzetschade, reis- en/of transportkosten of gerelateerde kosten.
10. Standhouders hebben geen recht op een bepaalde standplaats. MT bepaalt waar u ingedeeld wordt en behoudt het recht om op het laatste moment, wanneer de omstandigheden dit eisen, uw standplaats te wijzigen. Standplaatsen zoals aangegeven op het evenement dienen ingenomen te worden. De deelname en inschrijving is altijd persoonlijk en kan zonder toestemming met MT niet worden gedeeld of overgedragen aan andere partijen!
11. De standhouder verplicht zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van het evenement, de standplaats ingenomen te hebben. Bij het te laat verschijnen zonder kennisgeving hiervan, kan MT de plaats aan een ander toewijzen en zijn uw rechten hierop komen te vervallen. Van restitutie van uw standgeld is geen sprake. De standhouder mag na afloop van het evenement pas inpakken. Naar eigen inzicht eerder inpakken en vertrekken is verboden. Overtreders hierin kunnen in de toekomst worden geweigerd en de inschrijving van een later evenement vervalt dan automatisch zonder recht op restitutie van uw standgeld.
12. De inschrijver verplicht zich de standplaats weer geheel schoon achter te laten. Bij verzuim hiervan kan € 20,00 excl. Btw of meer in rekening worden gebracht. Zonder overeenkomst is verkoop van etenswaar of het laten proeven van (alcoholhoudende) dranken op het evenement is verboden. Voor loterij en kansspelen dient de inschrijver zelf een vergunning aan te vragen bij de desbetreffende gemeente.
13. Het uitdelen van folder of reclamemateriaal buiten de kraam / grond plaats dient vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij MT.
14. Gebruik door de inschrijver van een eigen muziekinstallatie, in welke vorm dan ook, dient vooraf bij MT aangevraagd te worden en mag nimmer overlast bezorgen aan andere standhouders of afbreuk doen aan de algemene sfeer van het evenement. Buma/Stemra- en Sena rechten dienen door degene die de muziek afspeelt zelf betaald te worden. Hiervoor kan MT niet aansprakelijk gesteld worden.
15. Handeling in strijd met de voorwaarden, wangedrag, onder invloed zijn van alcohol of drugs, of bedrog tijdens het evenement, belemmering in de taakuitvoering van MT en overheidsdiensten, dan wel directe of indirecte ordeverstoring (ter beoordeling van MT, security, de opdrachtgever of overheidsdiensten) leiden tot ogenblikkelijke verwijdering van het evenement.
16. MT gaat ervan uit dat er bij de inschrijving kennis genomen is van de algemene voorwaarden en dat u daarmee akkoord gaat. Met het verzenden van de aanmelding geeft u tevens akkoord voor onze facturatie datum op het inschrijfformulier met een betalingstermijn van 30 dagen. Contante betaling op de dag van het evenement wordt bij reservering vooraf niet geaccepteerd.
17. MT behoudt zich het recht eventueel specifieke voorwaarden of voorschriften, gerelateerd aan het ingeschreven evenement in de bevestiging te noemen, waaraan u zich dient te houden. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn allen van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer een afzonderlijk artikel een dergelijk voorbehoud niet meldt. Mondelinge afspraken zijn niet rechtsgeldig indien zij niet schriftelijk door MT bevestigd zijn.
18. Indien een standhouder een overeenkomst wenst te annuleren is hij gehouden aan de hierna genoemde bepalingen en bedragen ter dekking van kosten, toegepaste branchebescherming en/of winstderving van MT:
- Annulering vóór opmaak van de factuur 25%
Na opmaak van de factuur van voor het te houden evenement:
- Korter dan 16 weken : 50% van de factuur.
- Korter dan 12 weken : 75% van de factuur.
- Korter dan 8 weken 100% van de factuur.
19. De betaling dient binnen 30 dagen na facturering voldaan te zijn. Wanneer een standhouder in gebreke van betaling blijft, zal MT kosteloos een betalingsherinnering uitschrijven, hetzij per mail of per post. Wanneer MT de betaling binnen 14 dagen na de herinnering voor het geplande evenement nog niet heeft ontvangen geeft dit MT het recht een andere gegadigde voor de standplaats te benaderen, zonder dat de eerste inschrijver verder hierop nog enig recht kan doen gelden. De verplichting tot betaling door de standhouder blijft in dat geval echter volledig van kracht. Indien de standhouder met betaling in gebreke is gebleven heeft MT het recht om de overige evenementen waarvoor de standhouder zich heeft aangemeld, te annuleren zonder dat daar enige verplichting voor MT uit voortvloeit.
20. Beboeting of kosten gemaakt door overheden, vanwege wangedrag of het niet naleven van de algemene voorwaarden, zijn volledig voor rekening van de standhouder en deelnemers. Indien MT beboet wordt doordat een deelnemer van niet aan bepaalde voorwaarden voldoet of illegale verkoopwaar aanbiedt, dan worden deze kosten op de standhouder verhaald.
21. MT is gerechtigd om eigen fotomateriaal van het evenement te gebruiken voor promotiedoeleinden.
22. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2022 Brocante landelijke markt Drachten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel